Sitemize Hoş Geldiniz - Ankara Rehberi

KEÇİÖRENDE KREŞ ANAOKULU

KEÇİÖRENDE KREŞ ANAOKULU

   Kreş – Anaokulu İsmi: Çocuk Konağı Eğitim Kurumları

Yetkili: Süheyla – Ali

Tel: 381 77 99

Adres: Bağlarbaşı Mah. Adnan Kahveci Caddesi. No: 14 Aktepe Keçiören – ANKARA

 
 
 
 
 
Bağlarbaşı Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 14
Aktepe Keçiören ANKARA
Tel: 0312  381 77 99
eposta: bilgi@cocukkonagi.com
 

Eğitim Modelimiz

AMACIMIZ

Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

 • Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, millî ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek,
 • Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
 • Çocukların Türkçe yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
 • Çocuklara sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmagibi davranışları kazandırmak,
 • Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak,
 • Çocukları ilköğretime hazırlamaktır.

Okul Öncesi Eğitimin İlkeleri

a) Çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır.

b) Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin imkânları dikkate alınır.

c) Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmaları da sağlanır.

d) Eğitim etkinlikleri; çocukların, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olur.

e) Eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülür. Çocuklara eşit davranılır ve bireysel özellikler göz önünde bulundurulur. Çocukların öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı uygulanmaz ve kısıtlamalara yer verilmez.

f) Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı tespit edilir. Plânlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır.

g) Çocukların kendilerini ifade ederken; Türkçe yi doğru ve güzel konuşmalarına öncelikle önem verilir.

h) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı hazırlanması için çaba gösterilir.

ı) Oyun, çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulanır.

j) Eğitim programı hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınır, ailenin eğitime etkin katılımı sağlanır.

k) Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilir

Okulumuz, konusunda uzman ve deneyimli personel kadrosuyla Gardner’in Çoklu Zeka kuramı  ve etkin öğrenme tekniklerini sentezleyerek çocuk zekasını 8 farklı alanda geliştirmeyi hedeflemiştir.

DÜŞÜNMENİN BİR YOLU ÇOKLU ZEKA KURAMI

ÇOCUK KONAĞI ANAOKULU nda uygulanan Çoklu Zeka etkinliklerinin  sınıf ortamına ve öğrenme sürecine kattığı en büyük güzellik, bütün çocuklara etkin ve güçlü oldukları yönler yoluyla öğrenme ve bilgi edinimi sağlamasıdır. Sahip oldukları yeteneklerin takdir edilmesi, ve başkalarını da yetenekleri için takdir etmeleri böyle bir atmosferde gerçekleşir. Bu, Çoklu Zeka Sistemi uygulanan bir sınıfın en mucizevi sonuçlarından biridir.

Çoklu Zeka Gelişiminin planlarının uygulandığı bir sınıf gözlendiğinde, öğretmenin çocukların yeteneklerini daha iyi keşfettiğini  ve buna göre bir eğitim ve gelişim sürecini gerçekleştirdiği görülmektedir. Çoklu zeka uygulamaları çocukların daha etkili ve güçlü sonuçlar alabilmeleri için, çok çeşitli aktiviteler yoluyla deneyimleri arttırır.

Çoklu Zeka kuramı, bir çeşit düşünme yoludur, insanların farklılıkları ve benzerlikleri olduğu gerçeğini kabullenir. Bu sistem, sınıf ortamına her çocuğun kendi farklılıklarını dahil etmesi yoluyla, özgüven ve saygıyı geliştirmeyi sağlar.

 

ZEKA ÇEŞİTLERİ DÜŞÜNME BİÇİMİ SEVDİKLERİ İHTİYAÇLARI
Sözel-Dilsel Zeka Kelimeler Okuma, yazma, hikaye anlatma,kelime oyunları oynama Kitaplar, teypler, yazma araçları, günlükler, diyalog, tartışma, hikaye
Mantıksal-Matematiksel Zeka Mantıklı düşünme, muhakeme Deney, soru sorma, bilmece çözme, işlem yapma Deney yapmak için malzemeler, fen-doğa materyalleri, müze gezileri
Görsel- Mekansal Zeka İmge ve resimler Dizayn, çizim, hayal etme, tasarlama Sanat, resim, Legolar, video,filmler, labirent, puzzle, resimli kitaplar, el becerisine dayalı materyaller
Bedensel-Kinestetik Zeka Duyuları ve vücudu Dans etme, koşma, zıplama, oluşturma, dokunma, jest ve mimikleri kullanma Drama, hareketli oyunlar, spor ve fiziksel aktiviteler, dokunsal ve duyusal etkinlikler,
Müziksel –RitmikZeka Ritim ve melodiler Şarkı söyleme, ıslık çalma, el ya da ayaklarla ritim tutma, dinleme Bireysel şarkı söyleme, konserlere gitme, müzikli oyunlar, müzik aletleri
Kişiler arası- Sosyal Zeka Çevresindeki insanlarla iletişim ve etkileşim Kılavuzluk etme, yönetme, organize etme, ilişkilendirme, idare etme, uzlaştırma Arkadaşlar, grup oyunları, sosyal faaliyetler,
Kişisel- İçsel Zeka Kişisel ihtiyaçlar, duygular, sezgiler ve amaçlar Hedefler belirleme, hayal kurma, planlama yapma, düşünme Kişisel etkinlikler, proje çalışmaları
Doğacı- Varoluşçu Zeka Doğa ve doğadaki unsurlar Evcil hayvanlarla oynama, bahçe işleriyle uğraşma, doğayı keşfetmeye çalışma, hayvan besleme, çevresine özen gösterip korumaya çalışma Doğayla etkileşim halinde olabileceği aktiviteler, hayvanlarla iletişim kurması için fırsatlar, büyüteç, kum ve su havuzu ve bunlarla ilgili materyaller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözel-Dilsel Zeka Nedir?

Sözel – Dilsel Zeka, dili etkili bir biçimde kullanma, kelimelerle ve seslerle düşünme, dildeki kompleks anlamları kavrayabilme, insanları ikna edebilme, dildeki farklı yapıları fark edebilme, yeni yapılar oluşturabilme, farklı dilsel kalıplarla ilgilenme becerisidir.

Sözel – Dilsel Zekaya Sahip İnsanların  Özellikleri :

 • Farklı kelimeleri, sesleri, ritimleri, renkleri dinler ve tepkide bulunur.
 • Diğer insanların seslerini, dil üslubunu, okumasını ve yazmasını taklit edebilir.
 • Dinleyerek, okuyarak, yazarak ve konuşarak öğrenir.
 • Cümleleri dinler, yorumlar, farklı bir tarzda ifade eder ve söylediklerini hatırlar.
 • Okuduklarını anlar, özetler ve kolaylıkla hatırlar.
 • Farklı zamanlarda, farklı amaçlar için, farklı gruplara etkili bir biçimde hitap edebilir.
 • Dinleyicileri, konuşmaları ile etkiler. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dil sanatlarında farklı yapılar oluşturabilir.
 • Dilbilgisi kurallarını etkili bir biçimde kullanarak yazar. Kelime dağarcığı zengindir.
 • Farklı dilleri öğrenme becerisine sahiptir.
 • Hikaye, şiir yazma gibi etkinliklerden zevk alır.
 • Yeni dil formları oluşturur.
 • Etkili dinleme becerilerine sahiptir.

Matematiksel – Mantıksal  Zeka Nedir ?

Matematiksel – Mantıksal Zeka, sayılarla çalışma, muhakeme etme, tümevarım ve tümdengelim teknikleri ile düşünebilme , soyut ve sembolik problemleri çözebilme, kavramlar, düşünceler ve fikirler arası kompleks ilişkileri algılayabilme becerisidir.

Matematiksel – Mantıksal Zekaya Sahip İnsanların  Özellikleri :

 • Neden sonuç ilişkilerini çok iyi kurar.
 • Somut cisimleri soyut sembolik ifadelere dönüştürebilir.
 • Mantıksal problem çözümlerinde başarılıdır.
 • Hipotezler kurar ve sınar.
 • Bulmaca ve zeka oyunlarını sever.
 • Miktar tahminlerinde bulunur.
 • Grafikler ya da şekiller  halinde verilen ( görsel ) bilgileri yorumlar.
 • Bilgisayar programları hazırlar.
 • Grafik, şema, şekillerle çalışmaktan hoşlanır.

Görsel – Mekansal Zeka Nedir ?

Görsel–Mekansal Zeka, resimlerle, şekillerle düşünebilme, görsel dünyayı algılayabilme, şekil, renk ve dokuları zihnin gözleriyle görebilme ve bunları sanatsal formlara dönüştürebilme yeteneğidir. Psiko-motor becerilerin gelişmesiyle başlar,     el-vücut-beyin koordinasyonunun gelişimi küçük kas gelişiminin mükemmel çalışmalarıyla geliştirilebilir.

Görsel ve Mekansal Zekaya Sahip İnsanların Özellikleri :

 • Görerek ve gözleyerek öğrenir.
 • Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir.
 • Grafik, diyagram, harita, şekil ve modelleri yorumlayabilir.
 • Dinlediklerinden zihinsel objeler hayaller, resimler üretir. Öğrendiği bilgileri hatırlamada bu zihinsel resimleri kullanır.
 • Çizmek, resim yapmak, boyamak ve modeller oluşturmaktan zevk alır.
 • Üç boyutlu ürünler hazırlamaktan hoşlanır.
 • Origami ve maketler hazırlar. Bir objenin farklı açılardan perspektifini anlayabilir, onu zihninde canlandırabilir.
 • Öğrendiği bilgileri somut ve görsel sunuşlara dönüştürür.

Kinestetik – Bedensel Zeka Nedir ?

Kinestetik–Bedensel Zeka, aklın  ve vücudun mükemmel bir fiziksel performansla birleştirilerek belli bir amaca yönelik faaliyetlerin sergilenebilmesi yeteneğidir.

Kinestetik ve Bedensel Zekaya Sahip  İnsanların Özellikleri:

 • Zihin ve vücut koordinasyonlarını etkili bir biçimde kullanır.
 • Sağlıklı yaşam konusunda vücuduna özen gösterir.
 • Fiziksel işlerde, görevlerde denge, zerafet, maharet ve dakiklik gösterir.
 • Çevresini, nesneleri, eşyaları dokunarak ve hareket ederek inceler.  Öğrendiklerine dokunmayı ya da onları kullanmayı tercih eder.
 • Fiziksel maharet  isteyen alanlarda ( dans, spor…) yenilikler keşfeder ve farklılıklar ortaya çıkarır.
 • Rol yapma, atletizm, dans, dikiş nakış gibi alanlarda yeteneği vardır.
 • Aktif katılımla daha iyi öğrenir. Söylenenden daha çok yapılanı hatırlar.
 • Gezi-inceleme-model/ maket yapma gibi fiziksel aktivitelere katılımdan zevk alır.
 • Organizasyon yapma özelliği gelişmiştir.
 • Bulundukları çevreye ve onu kapsayan sistemlere karşı duyarlıdır ve sorumlu davranır.

 

Kişiler arası Sosyal Zeka Nedir?

Sosyal Zeka insan aklının en önemli özelliklerindendir. Ünlü eğitim bilimci Humprey’e göre insan zihninin en yaratıcı kullanımı, insan ilişkilerini etkili  olarak sürdürmekle olur.

Kişilerarası – Sosyal Zeka insanlarla birlikte çalışabilme, Sözel – Bedensel Zeka dilini etkili bir biçimde kullanarak çok farklı karakterlere sahip insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilme, insanları yönetebilme, onlarla uyumlu çalışabilme ve insanları ikna edebilme becerisidir

Sosyal Zekaya Sahip Bireylerin Özellikleri :

 • Yaşıtları ile ya da farklı yaş grupları ile birlikte olmaktan zevk alır.
 • Diğer insanların duygularına karşı duyarlıdır.
 • Diğer insanları konuşmaları ile etkiler.
 • Grup ve takım çalışmalarından, çok özel ve mükemmel ürünler ortaya çıkararak, gruplar halinde çalışmaktan zevk alır.
 • Farklı kültürler, farklı yaşam tarzları konusunda çok meraklıdır.
 • Çok küçük yaşlarda bile toplumsal ve politik sorunlarla ilgilenebilir.
 • Güçlü bir espri yeteneğine sahiptir.
 • Davranışlarının sonuçlarını değerlendirebilir.
 • İnsanların her tür davranışına karşı kabul edicidir.
 • Sözel ve bedensel dili etkili bir biçimde kullanır.
 • Farklı ortamlara, farklı insan topluluklarına girdiklerinde kolaylıkla uyum sağlayabilir.
 • İnsanları organize etme yetenekleri vardır.Liderlik vasıflarını taşır.

Kişisel- İçsel Zeka Nedir ?

Kişisel – İçsel Zeka, kendimiz hakkındaki duygu ve düşünceleri şekillendirebilme, yaşamı sürdürebilme ve yaşadıklarımızdan öğrendiklerimizle, hayat felsefemizi oluşturabilme, yaşamımızı bu doğrultuda planlanma, kişisel istek ve hayaller oluşturabilme becerisidir.

Kişisel Zekaya Sahip İnsanların Özellikleri :

 • Yalnız kalmaktan hoşlanır.
 • Yaşadığı her olay ve deneyim üzerinde çok fazla düşünür.
 • Kendi içinde bir değer ve anlayış sistemi oluşturur.Her şeyde kendinden bir şey arar.
 • Kendi duygu ve düşüncelerinin farkındadır.
 • Kendisini farklı tarzlarda ifade edebilir ; yazar,ressam,heykeltraş…vb.
 • Yaşam felsefesini oluşturmaya yönelik bir anlayış içindedir.
 • Bireysel çalışmalardan zevk alır.
 • Yaşamında motivasyon kaynağı, hedefleridir.
 • Kendisi üzerinde düşünmek için çok zaman harcar ve sürekli bir kişisel değerlendirme süreci yaşar.

Müziksel – Ritmik Zeka Nedir ?

Müziksel – Ritmik Zeka, sesler, notalar, ritimlerle düşünme, farklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme, ritmik ve tonal kavramları tanıma ve kullanma, çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlı olabilme becerisidir.

Müziksel Zekaya Sahip İnsanların Özellikleri :

 • İnsan sesi ve çevreden gelen sesler gibi çok farklı seslere karşı duyarlıdır, dinler ve tepkide bulunur.
 • Müziği yaşamında kullanmak için fırsatlar oluşturur.
 • Seslerle nota ve ritimlere karşı özel bir ilgiye sahiptir.
 • Müziği hareketlerle birleştirerek farklı figürler ortaya çıkarabilir.
 • Müziksel enstrümanlara karşı ilgilidir. Enstrümanları kullanmayı kolaylıkla öğrenebilir.
 • Orijinal müzik kompozisyonları oluşturabilir.
 • Ritim tutar.
 • Öğrendiği şarkıları mırıldanarak gezer.

Doğa Zekası Nedir ?

Doğa Zekası, doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir.

Doğa Zekası Gelişmiş İnsanların Özellikleri :

 • Doğadaki hemen her canlının yaşamına ilgi duyar. Farklı canlı türlerinin isimlerine karşı dikkatlidir; çiçek türleri, hayvan türleri onlar için çok çekicidir.
 • Zooloji, botanik, organik kimya, tıp, fotoğrafçılık, dağcılık, izcilik…vb alanlara ilgi duyar.
 • Seyahat etmeyi, belgeseller izlemeyi severken, doğa ve gezi dergilerini incelemekten hoşlanır.
 • Doğadaki bitki türlerine karşı duyarlıdır.
 • Doğanın insanlar üzerindeki ya da insanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilenir.
ETİKETLER
keciorende-kres-anaokulu, keciorende-kres-anaokulu-adres, keciorende-kres-anaokulu-telefon, keciorende-kres-anaokulu-iletisim, keciorende-kres-anaokulu-firmasi, keciorende-kres-anaokulu-ulasim, keciorende-kres-anaokulu-nerde, kecioren-kres-anaokulu
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ